Algemene voorwaarden

Bij Mistic willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op.
Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten.
Indien er iets toch niet duidelijk is, horen we dit graag van u.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst.
Mistic kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling.
Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden.

Ondernemingsgegevens:

Mistic

Hekstraat 111

3580 Beringen
BE0505.963.579

info@mistic.be

+32 (0)11 91 31 42

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Mistic, een winkel met mode & accessoires met maatschappelijke zetel te Beringen(België), BTW BE 0505.963.579, biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website.
Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Mistic houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Mistic aanvaard zijn.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn.
Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen.
Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Foto's kunnen mogelijk ook afwijken van de werkelijkheid.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.
De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mistic niet.

Mistic is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.
Mistic is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mistic.
Mistic kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.
De klant dient het bestelformulier volledig en correct in te vullen.
Voor de bestelling wordt geplaatst, krijgt de klant een overzicht van de bestelling, die nog aangepast kan worden.
Daarna wordt de klant gevraagd "bestelling bevestigen" en zal deze bij Mistic worden geplaatst.

Een bestelling is pas definitief wanneer Mistic de betaling ontvangen heeft.
Ontvangt Mistic geen betaling binnen 24 uur dan wordt de bestelling nietig verklaard en worden de artikelen terug aangeboden in de winkel en de webshop.

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelling van de klant door Mistic per e-mail is bevestigd op het e-mailadres dat door de klant is meegedeeld.

Mistic is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Mistic.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

Artikel 6: Levering

De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend;

• Voor België: 5,00 euro bij een BPost punt en 5.95 euro bij thuislevering. 
• Voor Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg : €7.5 euro

(Voor meer info over verzendingskosten voor andere landen, gelieve te mailen naar info@mistic.be)

De levering gebeurt door Bpost binnen de 1 à 5 werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders vermeld.
Foutief doorgegeven gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de klant en kan aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde levertermijn is louter indicatief en niet bindend en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Het is mogelijk dat de klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is.
Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor Mistic geen fout treft, vertraging oploopt.
Indien Mistic niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen de veertien dagen volgend op uw bestelling, heeft de klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de klant onderweg is.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, overeenkomstig de wet van 6 april 2010, dit zonder betaling van een boete.

De klant dient echter Mistic via mail (info@mistic.be) schriftelijk op de hoogte hiervan te brengen voor het verstrijken van de termijn.
De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Mistic zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de aangekochte artikels.


Artikel 8: Klachten en ruilingen

Indien er een omruiling en/of klacht voorkomt, dient de klant dit schriftelijk via mail (info@mistic.be) kenbaar te maken.
Ruilingen of retourzendingen die niet op voorhand gemeld zijn, zullen niet gecrediteerd worden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk worden gemeld aan Mistic. 
De klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren.
Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient de klant dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Mistic.
De klant dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan Mistic terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

De klant zal het bedrag van de aangekochte goederen teruggestort krijgen, exclusief de verzendkosten. Deze zijn voor rekening van de klant.

Betreft het echter om verkeerd geleverde artikels of kwalitatieve tekortkoming van Mistic dan neemt Mistic de kosten voor zijn rekening.

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Mistic, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor interne doeleinden: de uitvoering van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Mistic, Koolmijnlaan 15, 3580 Beringen, +32 (0) 11 91 31 42, info@mistic.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Mistic houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@mistic.be.

Artikel 10: Mistic Klantendienst

Mistic klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 11 91 31 42, via e-mail op info@mistic.be of per post op het volgende adres Mistic Koolmijnlaan 15, 3580 Beringen.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Mistic.
Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Mistic kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.
Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 12: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst en bestelling van Mistic is het Belgische recht van toepassing.